نقل قول های معروف را در نوشته های خود بیاورید

- Albert Einstein