هرچیز احمقانه ای میتواند کار ها را بزرگ تر پیچیده تر و خشن تر کند.

- انیشتین